jtemplate.ru - free extensions for joomla

Razlike u sadržaju kemijskih elemenata školjkaša s obalnih uzgajališta Istre

Poznata je vrijednost školjkaša kao visoko proteinske namirnice s nižim udjelom masti od ostalih izvora proteina (npr. govedina koja sadrži visok udio zasićenih masti)i niske kalorijske vrijednosti. Osim toga školjkaši su važan izvor vitamina i minerala. U izvatku originalnog znanstvenog članka pod naslovom “Razlike u sadržaju kemijskih elemenata školjkaša s obalnih uzgajališta Istre“  autorice dr.sc. Nine Bilandžić i suradnika iz Hrvatskog veterinarskog instituta, prikazani su rezultati istraživanja makrominerala i esencijalnih elemenata u mesu dagnji, kamenica, jakobovih kapica i brbavica sakupljenih u Istri. Izvorni članak može se pročitati u Veterinarskoj stanici, vol 46, br.1 na slijedećem linku:

http://www.veinst.hr/casopis-veterinarska-stanica/cat_view/38-asopis-veterinarska-stanica/79-2015

 

Izvadak iz članka: Razlike u sadržaju kemijskih elemenata školjkaša s obalnih uzgajališta Istre

Nina Bilandžić, Marija Sedak, B. Čalopek, Maja Đokić,Božica Solomun Kolanović, Ivana Varenina, Đurđica Božić ,Ines Varga, Natalija Đafić, Dijana Mišetić, Snježana Zrnčić i D. Oraić

Iz uvoda

U posljednjih nekoliko godina propagira se prehrana konzumacijom plodova mora, jer je bogata proteinima, sadrži nisku razinu kolesterola i visok postotak polinezasićenih masnih kiselina te u mastima topivih vitamina i esencijalnih elemenata (Barrento i sur., 2008.). Jedan od najčešće  istraživanih vrsta školjki je kamenica (Ostrea edulis) za koju se zna da je vrijedan izvor proteina i vitamina te elemenata kao što su: kalcij (Ca) i željezo (Fe) (Haidari i sur., 2012.). Istraživanja su pokazala da populacija koje koriste prehranu bogatu plodovima mora imaju nizak rizik od koronarnih bolesti srca, hipertenzije i raka (Simopolpoulos, 1997.). Redovit unos esencijalnih elemenata putem hrane od vitalnog je značenja, jer njihov nedostatak dovodi do nepravilnog metabolizma posredovanog enzimima, rezultira zatajenjem organa, kroničnih bolesti i na kraju smrti (FAO/WHO, 2002.). Osim što je Ca važan kao bioaktivni mineral uključen u rast, metabolizam i razvoj kostiju, važan je i za održavanje integriteta koštanog tkiva u starijih osoba te prevenciju osteoporoze i hipertenzije (Kanis, 1993.). Poznato je da je izloženost hipertenziji i kardiovaskularnim bolestima moguće prevenirati prehranom bogatom kalcijem (Ca), magnezijem (Mg) i kalijem (K),odnosno niskim koncentracijama natrija (Na) (Park, 2009.). Elementi u tragovima kao što su: željezo (Fe), bakar (Cu), cink (Zn), selen (Se), mangan (Mn) i drugi su bitni mikronutrijenti potrebni u odgovarajućim količinama za održavanje niza fizioloških funkcija (Noël i sur., 2012.). Željezo je sastavni dio hemoglobina i s drugim proteinskim strukturama sastavni je dio mioglobina, koji drži zalihe kisika u mišićima i citokroma te je tako uključen u stanično disanje (Soares i sur., 2010.). Mangan je uključen u funkcije brojnih organskih sustava, odnosno enzimskih sustava. Potreban je za normalan rad imunološkog sustava, regulaciju šećera u krvi, regulaciju stanične energije, reprodukciju, probavu, rast kostiju, a učestvuje i u obrambenim mehanizmima protiv slobodnih radikala (Aschner i Aschner, 2005.). Cilj je ovog istraživanja primarno bio određivanje i usporedba koncentracija makrominerala (Ca, Na, K, Mg) i esencijalnih elemenata (Fe, Mn) u četiri vrste školjkaša uzgojenih i sakupljenih na obalama Istre te njihova usporedba s rezultatima sličnih studija. Isto tako, proveden je izračun doprinosa svakog elementa četiri vrste školjaka u odnosu na referentne vrijednosti.

Iz Materijala i metoda

Ukupno 35 uzoraka četiri vrste školjkaša prikupljano je na uzgajalištima Istre tijekom jeseni 2013. godine. Europska kamenica (Ostrea edulis) prikupljana je na uzgajalištu u Limskom kanalu, dagnje (Mytilus galloprovincialis) prikupljane su na istočnoj obali Istre na uzgajalištima Medulinskog i Raškog kanala te na zapadnoj obali na uzgajalištima u Limskom kanalu i Savudrijskoj vali, a jakobove kapice (Pecten jacobaeus) i brbavice  Venus verrucosa) prikupljane su na zapadnoj obali Istre. Uzorci su analizirani u serijama koje su uključivale slijepu probu, standarde za kalibracijsku krivulju i dva uzorka s dodanim elementima. Određene su granice detekcije elemenata (LOD) izračunom koje odgovaraju tri puta standardnim devijacijama deset slijepih uzoraka (mg/kg, mokre težine): Ca 0,01, Na 0,01, K 0,025, Mg 0,02, Fe 0,005, Mn 0,01.

 

Izračun procjene dnevnog unosa (EDI)

Za izračun je korištena prosječna potrošnja školjkaša u Hrvatskoj od 20 g dnevno po odrasloj osobi (Antonić i sur., 2007.). Vrijednosti EDI korištene su za izračun doprinosa svakog  elementa u odnosu na referentne prehrambene vrijednosti, odnosno preporuči dijetetski dodatak za žene i muškarce (RDA, Recommended Dietary Allowance) i adekvatan unos (AI, Adequate Intake).

 

Tabela 2. Koncentracije elemenata u školjkama dagnjama, kamenicama, brbavicama i

                 jakobovim kapicama sa Istarske obale.

Element

Statistika

Dagnje –

zapad

(n = 9)

Dagnje –

istok

(n = 7)

Kamenice

(n = 8)

Brbavice

(n = 6)

Jakobove

kapice

(n = 5)

RDA

Ž žene

M mušk.

mg/dan

Ca*

(mg/kg)

Sred. vrije.±SD

608 ± 311

642 ± 230

997 ± 815

6893 ± 5461

584 ± 175

Ž  1000

M 1000

K*

(mg/kg)

Sred. vrije.±SD

2015 ± 314

1741 ± 223

2694 ± 619

2496 ± 308

2746 ± 370

Ž 4700

M 4700

Na*

(mg/kg)

Sred. vrije.±SD

7881 ± 991

7979 ± 794

5636 ± 1202

5958 ± 643

6684 ± 253

Ž 1500

M 1500

Mg*

(mg/kg)

Sred. vrije.±SD

1039 ± 169

1048 ± 83,6

771 ± 188

1887 ± 944

899 ± 92,2

Ž 320

M 420

Fe*

(mg/kg)

Sred. vrije.±SD

49,5 ± 62,5

53,9 ± 50,6

53,3 ± 28,8

223 ± 159

16,9 ± 12,6

Ž 18

M 8

Mn*

(mg/kg)

Sred. vrije.±SD

1,77 ± 1,05

2,22 ± 1,21

3,60 ± 1,48

20,1 ± 5,43

9,60 ± 11,6

Ž 2,3

M 1,8

*RDA  - preporučena dnevna količina

 

Rezultati i rasprava

Koncentracije elemenata u školjkama

Makrominerali Ca, K, Na i Mg su uključeni u brojne fiziološke procese u tijelu, od kojih su najvažniji  kontrakcija mišića, vodljivost živaca, održavanje pH, osmotski tlak i proizvodnja energije (Institute of Medicine, 2005.). Stoga je od presudnog značenja za pravilno funkcioniranje organizma balansirati njihovu količinu kroz ispravnu prehranu. Brojne studije ističu prehrambenu vrijednost školjkaša s  obzirom na sastav elemenata, no naglašavaju i njihov potencijal, osobito dagnji i kamenica, kao bio indikatora zagađenja morskih sustava (Liang i sur., 2004., Amiard i sur., 2008., Calatayud i sur., 2012., Copat i sur., 2013.). Naime, zbog načina hranjenja filtriranjem hranjivih tvari iz vode (do 20 litara dnevno) kroz škrge u tkivu nakupljaju brojne štetne tvari i tako mogu pokazati različite stupnjeve onečišćenja, na primjer teškim metalima. Stoga je bitno korištenje školjaka iz kontroliranih staništa te se danas najčešće uzgajaju u morskoj akvakulturi i to najčešće dagnje i kamenice. U prehrani se od morskih školjkaša najviše koriste dagnje, kamenice, prstaci, vongole, jakobove kapice, kunjke.

Rezultati statističke analize koncentracija elemenata Ca, Na, K, Mg, Fe i Mn u četiri vrste školjkaša  uzgajanih na obalnim lokacijama Istre prikazani su u Tabeli 2.  Utvrđene su statistički značajne razlike u koncentracijama svih analiziranih elemenata između četiri vrste školjkaša (p < 0,01, sve). Koncentracije Ca određene su u rasponu od 223 do 16761 mg/kg. Najviša srednja vrijednost od 6893 mg/kg utvrđena je u brbavicama, a najniža od 585 mg/kg u jakobovim kapicama. Raspon koncentracija za K kretao se od 1435 do 3473 mg/kg. Najviša srednja vrijednost od 2746 mg/kg određena je u  jakobovim kapicama, dok je najniža od 1741 mg/kg utvrđena u dagnjama uzorkovanim na istočnoj obali Istre. Koncentracije ostalih elemenata određene su u rasponu (mg/kg): Na 4581-9029, Mg 520-3671, Fe 4,79-523, Mn 0,63-27,6. Najviše srednje vrijednosti koncentracija Mg, Fe i Mn od 1887, 223 i 20,1 mg/kg utvrđene su u brbavicama. Najniže vrijednosti elemenata su (mg/kg): Mg od 771 u kamenicama, Fe od 16,9 u jakobovim kapicama, Mn od 1,77 i 2,22 u dagnjama. Uspoređivanjem  koncentracija elemenata dagnji uzorkovanih na uzgajalištima istočne i zapadne obale Istre utvrđene su slične vrijednosti. U zadnjih nekoliko godina u literaturnim podatcima nema radova s koncentracijama makroelemenata Ca, K i Na u pojedinih vrsta školjakaša. Najveći broj radova fokusiran je na koncentracije teških metala As, Cd, Hg i Pb, odnosno elemenata Zn i Cu (Giusti i Zhang, 2002., Kljaković-Gašpić i sur., 2006., Amiard i sur., 2008., Copat i sur., 2013., He i Wang, 2013., Bogdanović i sur., 2014.). Makroelementi su određivani u okviru studija ukupne dijete stanovništva u pojedinim zemljama. Francuska agencija za sigurnost hrane (AFSSA) provela je drugu studiju ukupne dijete (Total Diet Study, TDS) određivanja makrominerala i elemenata u tragovima u različitim vrstama hrane u svrhu procijene prehrambene izloženosti stanovništva u Francuskoj (Chekri i sur., 2012., Millour i sur., 2012., Noël i sur., 2012.). Pri tome su određene i koncentracije u školjkašima kao posebnoj grupi te su određene srednje koncentracije (raspon) elemenata (mg/ kg): Ca 1418 (98-5650); Mg 776 (367- 1280); K 2329 (1050-4340); Na 5299 (388- 8920); Mn 3,37 (0,077-21,0); Fe 27,4 (3,15- 74,6). U ovome su radu utvrđene slične vrijednosti elemenata u kamenicama (osim za Fe) dok vrijednosti za ostale elemenate divergiraju u ostale tri vrste školjkaša.

U okviru studije ukupne dijete u Kini određeni su mediani (raspon) elemenata (mg/kg): Ca 548 (439-9460); Mg 354 (247-442); K 1840 (1380-3230); Na 1350 (573-5920); Mn 3,19 (1,14-15,2); Fe 25,0 (2,83-138) (Jiang i sur., 2015.). U odnosu na ove vrijednosti u ovome radu su utvrđene značajno više vrijednosti za: Ca u brbavicama; K u kamenicama, brbavicama i jakobovim kapicama; Na i Mg u sve četiti vrste; Fe u svima osim u jakobovim kapicama; Mn u brbavicama. Niže vrijednosti utvrđene su za: Fe u jakobovim kapicama; Mn u dagnjama. Koncentracije Mg dobivene u ovome radu podudaraju se s koncentracijama određenim u opsegu od 621 do 1226 mg/kg u prijašnjem istraživanju u kamenicama s dvije lokacije s Jadranske obale (Bilandžić i sur., 2014). Koncentracije Fe utvrđene u dagnjama u ovome radu (49,5-53,9 mg/kg) su značajno niže od koncentracija utvrđenih u nedavnom istraživanju u dagnjama u Crnoj Gori gdje su, ovisno o lokaciji, određene u rasponu od 128 do 603 mg/kg (Joksimović i sur., 2011.).

MARIKULTURA PAG d.o.o.

Ribogojilište Fortica

23250 Pag

Ždrijačka 49, Miškovići

Direktor

Tvrtko Šoštarić

E-mail: marikulturapag@gmail.com

Tel: 091/2010195 –

Obrt IVIĆ

22000 ŠIBENIK
Don krste Stošića 1

Direktor:
Josipa Ivić

Tel 099 701 5099

mail schkure@gmail.com

Obrt TRITON MAR

22000 ŠIBENIK
Trg palih šibenskih boraca 1

Direktor:
Zoran Marenci

Tel 022 215 716
098 336 553

mail zmarenci@yahoo.com

Obrt ORSAN

22000 ŠIBENIK

Direktor:
Stipe Vukičević Devota

Tel 022/214 369
098 336 330

mail stipevukicevicdevota@si.t-com.hr

ISTRIDA

52440 POREČ

Direktor:
Emil Sošić

Tel  098 414 512

mail emil_sosic@net.hr

Siniša Pauk (prof. ribar)

22000 ŠIBENIK
Pulska 18

Siniša Pauk

Tel 022 337 203

mail sinisa.pauk@email.t-com.hr

ANGUL

22000 ŠIBENIK
Put Sv. Mihovila 112, Raslina

Direktor:
Vesna Alviž

Tel 022 486 683

mail angulalviz@hotmail.com

Tomislav Travčić (prof. ribar)

22000 ŠIBENIK
Bana J.Jelačića 6c

TomislavTravčić

Tel 091 720 9041

mail travcic@gmail.com

Valter Štrkalj (prof. ribar)

22000 ŠIBENIK
Katarine Zrinske 2

Valter Štrkalj

Tel 020 340 369
098 870 357

mail valter.strkalj@yahoo.com

Dušan Prelević (prof. ribar)

22000 ŠIBENIK
Put Vida 19

Dušan Prelević

Tel 098 266 288
Fax 022 216 337

mail zlatna.kamenica@email.t-com.hr

PECTEN d.o.o.

21216 Kaštel Novi
Put ponikvica 3

Direktor:
Darko Lovrić

Tel 098 264 753
098 891 941
Fax 021 230 924

mail pecten@mail.inet.hr

UDRUGA STONSKI ŠKOLJKARI

20230 Ston


Mario Radibratović
Antun Pavlović (098 344 773)

Tel 020 754 350
Fax 020 754 350

mail antunpav@net.hr

OSORSKI OTOCI d.o.o.

51554 Nerezine

Osor bb

 

Direktor:
Stjepko Gugić

Tel 091/436-1550

mail osorski.otoci@osorski-otoci.hr

ESSO GRANDE d.o.o.

23284 VELI IŽ

Direktor:
Siniša Kulišić

Tel 023 277 321
Fax 023 277 186

mail sinisa.kulisic@gmail.com

DUMBOKA MAR d.o.o.

SALI IV 2
23281 Sali

Direktor:
Boris Pašeta

Tel: 023 / 377 314
Fax: 023 / 377 105
Mob: 098 / 272 870


mail marina_paseta@yahoo.com

CIPLIĆ d.o.o.

23000 ZADAR
Biskupa Jurja Dobrile 16

Direktor:
Tomislav Miljak

Tel /fax 023/321 243
098/912-0 463
mail tomito.miljak@yahoo.com

SALMO TROTA d.o.o.

51219 ČAVLE
Buzdohanj 171/3

Direktor:
Ante Malenica

Tel/fax 051/796 300
092 299 098

mail a_malenica@yahoo.com

I-RIBA d.o.o.

52210 ROVINJ
Pusta 5

Direktor:
Ivo Šterbić

Tel 052 813 396
Fax 052 813 805

mail: ivo.sterbic1@pu.t-com.hr

KLISMAR d.o.o.

21000 SPLIT
Poljička cesta 27

Direktor:
Ivan Klisović
Ratko Klisović

Tel 021 370 394
Fax 021 370 394

mail iklisovic09@gmail.com

CONVENTO ALBAMARIS d.o.o.

23212 TKON

Direktor:
Josip Zagorac
Ivan Birkić

Tel 023 385 585
Fax 023 385 585

mail adria.octopus@zd.t-com.hr

RIBA MLJET d.o.o.

Babino polje
Zabrežje bb

Direktor:
Alen Krkić    

Tel 020 313 638
Fax 020 313 645

mail ribaalen@gmail.com
web www.ribamljet.com

MARINEX&Co. d.o.o.

21000Split
Stinice 12

Direktor:
Josip Vidović

Tel 021 490 690
Fax 021 490 696

mail j-vidovic@net.hr

AKVAKULTURA d.o.o.

Široka ulica 6

23000 ZADAR

Direktor:
Josip Vodopija

Tel 099 649 1240
Fax 023 778 993

mail vodopija@akvakultura.hr

CROMARIS d.d.

23000 ZADAR

Gaženička cesta 4b

Direktor: Goran Markulin

Tel 023 254 960
Fax 023 250 883

mail info@cromaris.hr

web www. cromaris.hr

 

Sardina d.o.o.

21410 POSTIRA
Vrilo 42

Direktor:
Mislav Bezmalinović

Tel 021 632 964
Fax 021 632 236

mail m.bezmalinovic@sardina.biz
web www.sardina.biz

JADRAN TUNA d.o.o. Sveti Filip i Jakov

23210 BIOGRAD
Vukovarska 86

 

Direktor:

Mišo Mandić


Tel 023 385 355
Fax 023 385 359

mail jadran.tuna@zd.t-com.hr
web www.jadran-tuna.hr

KALI TUNA d.o.o. Kali

23272 KALI
Put Vele luke 70

Direktor:
Miro Mirković
Tel 023 282 800
Fax 023 282 810

mail kali-tuna@kali-tuna.hr
web www.kali-tuna.hr

SARDINA d.o.o.

21410 POSTIRA
Ratac 1

Direktor:
Mislav Bezmalinović

Tel 021 420 590

Fax 021 632 236

mail info@sardina.hr
web www.sardina.hr

FRIŠKINA d.o.o.

21000 Split
Domilijina 8

Direktor:
Dragan Pezelj

Tel 021 396 031
Fax 021 396 031

mail dragan.pezelj@friskina.hr

MORE – LOŠINJ d.o.o.

51550 Mali Lošinj
Dražica 21


Direktor:
Ante Dragoslavić

Tel 051 233 465
Fax051 520 730

mail morelosinj2155@gmail.com

MARTINOVIĆ – FISH d.o.o.

23000 Zadar
Poljanska 4

Direktor:
Željko Martinović

Tel 098 273 805
Fax 023 234 012

mail zeljko.martinovic@zd.htnet.hr

LIMBORA d.o.o.

23212 TKON

MBS 0536598

Direktor:
Branko Rudić

Tel 098 273 285
Fax 023 285 341

mail brudic@inet.hr

SEABASS JUNIOR d.o.o.

21469 SUĆURAJ
MBS 3875458

Direktor:
Vjeran Bjelovučić

Tel 021 773 403
Fax 021 717 780

mail seabass-junior@du.t-com.hr

Obala Ante Trumbića 4
21000 Split, Croatia
Tel. 021 321-169
Fax. 021 346-956
OIB: 35936340956

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Kontaktirajte nas?
6+9=

joomla 2.5.4 Artur Erceg d.o.o. Davor Bačić
2012 © klaster-marikultura.hr
web & VI Davor Bačić @ Artur Erceg