jtemplate.ru - free extensions for joomla

STATUT UDRUGE

Na temelju članka 11. Zakona o udrugama (N.N.88/2001.) Skupština udruge KLASTER  MARIKULTURA dana 09.04.2009. godine u Splitu donosi

 

S T A T U T

 

UDRUGE «KLASTER MARIKULTURA»

 

 

 

I.              OPĆE ODREDBE

 

Članak 1.

Ovim Statutom utvrđuje se naziv, sjedište, zastupanje, područje djelovanja udruge KLASTER MARIKULTURA (u daljnjem tekstu udruga), ciljevi, djelatnosti kojima se ostvaruju ciljevi, ostvarivanje javnosti rada udruge, članstvo i članarina, prava, obveze i stegovna odgovornost članova, unutarnje ustrojstvo udruge, tijela udruge - njihov sastav, ovlasti, način odlučivanja, uvjeti i način izbora i opoziva, trajanje mandata i odgovornosti članova, imovina i način stjecanja imovine, te prestanak i postupak s imovinom u slučaju prestanka postojanja udruge.

Udruga je organizirana kao nevladina, nestranačka i neprofitna organizacija.

Članak 2.

Naziv udruge glasi: KLASTER MARIKULTURA.

Sjedište udruge je, 21000 Split, Ante Trumbića 4.

Članak 3.

Udrugu zastupaju predsjednik,  2 potpredsjednika i klaster voditelj (manager).

Predsjednik, potpredsjednici i klaster voditelj predstavljaju i zastupaju Udrugu svaki pojedinačno.

Članak 4.

Udruga posjeduje pečat pravokutnog oblika sa vodoravnim stranicama duljine 5 cm, te okomitim stranicama duljine 2 cm, a unutar pravokutnika je upisan naziv Udruge na hrvatskom jeziku logom: KLASTER MARIKULTURA, te mjesto sjedišta ispod naziva Udruge. 

Članak 5.

Rad udruge je javan.

Javnost rada udruge ostvaruje na načine utvrđene ovim Statutom, poimence:

-       pravodobnim izvješćivanjem članova udruge i šire javnosti o radu tijela udruge i značajnim događajima putem interneta i e-maila, pisanim izvješćima, na posebnim skupovima ili na drugi prikladan način.

-       javnim priopćavanjem.

Članak 6.

Udruga može surađivati i učlanjivati se u slične asocijacije i udruge u zemlji i inozemstvu.

 

 

II.            CILJEVI I DJELATNOSTI UDRUGE

 

Članak 7.

Udruga je osnovana s namjerom poticanja i promicanja, razvitka i unapređenja marikulture u Republici Hrvatskoj.

Djelatnosti:

- poticanje povećanja profitabilnosti gospodarskih subjekata – članova udruge, ostvarenjem njihove međusobne suradnje,

- poticanje povećanja konkurentnosti svih članova udruge boljim pozicioniranjem i zajedničkim nastupom na stranom i domaćem tržištu (nabava i prodaja),

- ostvarenje različitih oblika suradnje s partnerima van proizvodnog lanca, posebno u područjima istraživanja i razvoja te edukacije,

- pospješivanje i podupiranje ulaganja u nove tehnologije za poboljšanje i dostizanje viših tehnoloških nivoa proizvodnje,

- poticanje inovativnosti,

- podupiranje poznavanja tržišta i krajnjeg potrošača i stvaranje robne marke (branda),

- otvaranje kanala komunikacije sa svim zainteresiranim pojedincima i skupinama pogotovo u području ribarstva, uzgoja i prerade ribe i školjaka,

- jačanje suradnje sa srodnim organizacijama u Hrvatskoj i izvan nje,

- dostizanje EU standarda u proizvodnji (higijenski standardi, zaštita okoliša, dobrobit životinja, ribarska infrastruktura itd),

- jačanje spoznaje o važnosti ove proizvodnje i njenim prednostima,

- promicanje potrošnje proizvoda marikulture,

- uspostavljanje odnosno povećanje izvoza sektora marikulture,

- zaštita intelektualnog vlasništva,

- organiziranje djelatnosti gospodarskih subjekata udruženih u udrugu,

- vođenje operativne aktivnosti gospodarskih subjekata – članova udruge u  zajedničkim projektima,

- provođenje programa i projektata od osobitog interesa za ostvarivanje ciljeva udruge i opće dobro

- promoviranje  i marketinško usmjeravanje aktivnosti udruge,

- povezivanje gospodarskih subjekata – članova udruge,

- informiranje javnosti

- informiranje i komunikacija među članovima;

- podupiranje edukacije članova i korištenje stručno konzultantskih usluga;

- izdavanje publikacija iz područja marikulture

- suradnja sa srodnim međunarodnim i domaćim udrugama i pravnim osobama

- podupiranje ispitivanje i atestiranje proizvoda za dobivanje izvoznog standarda

- podupiranje  nastupa na ino sajmovima i ciljane prezentacije

- podupiranje izrade izvozne strategije i istraživanje tržišta

- podupiranje i organiziranje promidžbene aktivnosti, izrada propagandnog materijala, izrada web stranice i dr.

- podupiranje tehničkog usklađivanja proizvoda i usluga (standardizacija, akreditacija, certificiranje, sukladnost itd.) 

- podupiranje  razvoja novog proizvoda kroz klaster

Udruga će obavljati i svaku drugu djelatnost koja je usmjerena ostvarivanju ciljeva osnivanja utvrđenih Statutom.

 

 

III.           ČLANOVI UDRUGE - PRAVA, OBVEZE I STEGOVNA ODGOVORNOST ČLANOVA

 

Članak 8.

Članstvo u udruzi je dobrovoljno.

Svaka poslovno sposobna fizička i pravna osoba koja obavlja gospodarsku djelatnost ili druge aktivnosti iz područja marikulture i koja prihvaća djelatnosti i Statut udruge i djeluje u skladu s njima, može postati članom udruge.

Članak 9.

Osoba koja želi postati članom udruge podnosi u pisanom obliku zahtjev Predsjedništvu udruge, uplati članarinu i potpisuje pristupnicu kojom izjavljuje da prihvaća ciljeve i Statut udruge i da će sukladno njima djelovati.

Predsjedništvo udruge utvrđuje listu kandidata za članstvo u udruzi i odlučuje o primanju u članstvo.

Ukoliko Predsjedništvo određenu osobu ne primi za  člana udruge, isti  može podnijeti pisani prigovor Skupštini udruge u roku od petnaest dana od dana primitka odluke Predsjedništva udruge o neprimanju. Skupština je dužna uvrstiti prigovor u dnevni red na svom prvom idućem zasjedanju. Odluka Skupštine je konačna.

Ukoliko osoba ne podnese prigovor u navedenom roku, odluka Predsjedništva udruge je konačna.

Svi članovi Udruge imaju pravo na izdavanje Potvrde o članstvu na njihov zahtjev kojom potvrđuju članstvo u udruzi i sudjeluju u radu udruge.

Članak 10.

Osnovne kategorije članstva jesu:

1)    redovni,

2)    počasni.

Odluku o visini godišnje članarine za članove udruge predlaže Predsjedništvo udruge.

Članarina se plaća godišnje.

Popis članova udruge vodi klaster voditelj. U slučaju spriječenosti klaster voditelja ili dok isti još nije imenovan popis članova vodi Predsjednik.

Članak 11.

Primanje počasnih članova predlaže Predsjedništvo udruge, a usvaja Skupština udruge, na temelju njihova doprinosa boljem radu udruge ili ciljevima udruge. Počasni članovi mogu biti pozivani da sudjeluju u radu tijela udruge, ali bez prava glasa. Počasni članovi ne plaćaju članarinu.

Članak 12.

Prava i obveze redovnih članova su:

- birati i biti birani u tijela udruge,

- sudjelovati u aktivnostima udruge,

- pridržavati se odredaba ovog Statuta i drugih općih akata udruge,

- pridržavati se i obveza koje je udruga preuzela u inozemstvu,

- redovito plaćati članarinu,

- čuvati materijalna dobra i izvršavati preuzete obaveze,

- čuvati i podizati ugled udruge,

- čuvati poslovnu tajnu udruge.

Članak 13.

Članstvo u udruzi prestaje:

- prestankom djelovanja udruge,

- izjavom o istupanju iz članstva,

- isključenjem iz članstva,

- neplaćanjem članarine u roku dužem od godinu dana.

Članak 14.

Član udruge može biti isključen iz članstva ako:

- krši odredbe Statuta,

- ugrozi interese udruge svojim djelovanjem,

- svojim ponašanjem narušava ugled udruge,

- prouzroči ozbiljnu štetu udruzi i njenom članstvu.

Odluku o suspenziji donosi Predsjedništvo udruge.

Predsjedništvo udruge može suspendirati nekog člana ukoliko se njegovo ponašanje ne podudara s ciljevima ili Statutom udruge te proslijediti predmet na Stegovni sud, koji u roku od 30 dana mora donijeti odluku. Suspendirani ili isključeni član može podnijeti pisani prigovor Skupštini udruge u roku od 15 dana od dana primitka odluke Stegovnog suda. Skupština je dužna uvrstiti prigovor u dnevni red na svom prvom idućem zasjedanju.

Ukoliko član ne podnese prigovor u navedenom roku, odluka Skupštine udruge je konačna.

 

 

IV.          TIJELA UDRUGE

 

Članak 15.

            Tijela Udruge su:       

- Skupština,

- Predsjedništvo,

- Nadzorni odbor,

- Stegovni sud,

- Predsjednik,

- Klaster voditelj,

- Dva potpredsjednika,

- 3 grupacije; uzgajivači tune, uzgajivači bijele ribe i uzgajivači školjaka.

 

 

Skupština

Članak 16.

Skupština je najviše tijelo upravljanja udrugom.

Skupštinu čini po 6 članova iz svake od 3 grupacije.

Skupštinu čine redovni članovi udruge, koji do početka Skupštine uplate članarinu za tekuću kalendarsku godinu.

Počasni članovi mogu sudjelovati u radu Skupštine, bez prava glasa.

Članak 17.

Skupština udruge nadležna je za obavljanje sljedećih poslova:

-          donosi Statut i njegove izmjene i dopune (natpolovično),

-          donosi program rada i financijski proračun (natpolovično),

-          određuje visinu godišnje članarine

-          bira  i razrješava predsjednika udruge,

-          bira i razrješava potpredsjednike udruge na prijedlog grupacije,

-          određuje kriterije za zapošljavanje klaster voditelja,

-          razmatra izvještaj o radu članova Predsjedništva udruge,

-          odlučuje o prestanku udruge,

-          potvrđuje odluku Predsjedništva o prijemu novih članova

-          odlučuje o žalbama članova na odluke o suspenziji ili isključenju iz udruge,

-          odlučuje o drugim pitanjima od značaja za rad udruge utvrđenim ovim Statutom za koje nije nadležno Predsjedništvo udruge,

-          donosi Poslovnik o radu Skupštine (natpolovično).

Članak 18.

Skupština udruge se sastaje najmanje jednom godišnje. Skupštinu saziva Predsjedništvo udruge dostavom pismenih poziva i prijedlogom dnevnog reda.

Predsjedništvo udruge priprema i predlaže dnevni red Skupštine i predlaže sastav radnog predsjedništva Skupštine.

Članak 19.

Na zahtjev najmanje 1/2 (jedne polovine) članova Skupštine, Predsjedništvo udruge je dužno sazvati zasjedanje Skupštine udruge u roku od najviše 30 dana od dana primitka zahtjeva. Ako Predsjedništvo ne sazove Skupštinu u roku od 30 dana, Skupštinu saziva Nadzorni odbor.

Na sazvanoj sjednici Skupštine razmatra se samo pitanje zbog kojeg je sazvana.

Članak 20.

Skupština može pravovaljano odlučivati ako zasjedanju prisustvuje najmanje 1/3 (jedna trećina) članova koji su podmirili članarinu za tekuću kalendarsku godinu.

Skupština udruge odlučuje natpolovičnom većinom prisutnih članova, osim ako ovim Statutom nije drugačije određeno.

            Odluke o promjeni Statuta i o prestanku udruge, Skupština donosi (2/3) dvotrećinskom većinom nazočnih članova Skupštine.

 

 

Predsjedništvo

Članak 21.

Predsjedništvo je tijelo udruge između dva zasjedanja Skupštine.

Predsjedništvo udruge:

-          utvrđuje politiku razvitka udruge,

-          daje smjernice za rad udruge na osnovu prijedloga potpredsjednika triju grupacija,

-          utvrđuje prijedloge programa djelatnosti i planove rada,

-          odlučuje o udruživanju s drugim organizacijama, učlanjivanju u druge organizacije ili istupanju iz članstva drugih organizacija,

-          odlučuje o primanju u članstvo novih članova,

-          utvrđuje prijedlog Statuta injegove izmjene i dopune,

-          bira i razrješava Klaster voditelja na osnovu kriterija koje je donijela Skupština,

-          donosi odluku o prihvaćanju financijskog plana  i završnog računa udruge,

-          odlučuje o drugim pitanjima od značaja za rad udruge koje nisu u nadležnosti drugih tijela udruge:

-          upravlja imovinom udruge i odlučuje o njenom korištenju,

-          usvaja projekte udruge,

-          imenuje i opoziva voditelje projekata udruge,

-          imenuje komisije i slična tijela prema potrebi, te im određuje zadatke,

-          donosi odluke o suspenziji člana iz Udruge,

-          odlučuje o broju zaposlenih i visini plaća, te daje prethodnu suglasnost na ugovore o radu,

-          donosi odluku o osnivanju trgovačkog društva i obavljanju dopuštene gospodarske djelatnosti u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima.

Članak 22.

            Predsjedništvo čini 3 (tri) člana, i to Predsjednik i dva potpredsjednika.

            Predsjedništvo i svaki njegov član pojedinačno odgovara za svoj rad Skupštini.

            Predsjedništvo udruge odlučuje natpolovičnom većinom nazočnih članova. Za valjanost donošenja odluka potrebna je nazočnost većine članova Predsjedništva udruge.

Jedan od članova Predsjedništva uvijek se bira iz reda članova udruge – Grupacije za uzgoj bijele ribe, drugi iz reda članova udruge – Grupacije za uzgoj školjaka, a treći iz reda članova udruge – Grupacije za uzgoj tune.

 

Članak 23.

            Predsjedništvo udruge saziva predsjednik, a u slučaju odsutnosti i spriječenosti Predsjednika, jedan od potpredsjednika. Sazivatelj ujedno vodi sjednice Predsjedništva.

            Predsjedništvo udruge se sastaje prema potrebi.

Na sjednicama Predsjedništva u radu mogu sudjelovati na poziv Predsjedništva, pozvani članovi udruge, klaster voditelj, voditelji projekata i druge osobe ali bez prava odlučivanja.

Mandat članova Predsjedništva traje 4 godine.

 

 

Predsjednik

Članak 24.

Predsjednik:

-          predlaže sazivanje sjednice Predsjedništva,

-          predstavlja i zastupa udrugu,

-          odgovara za zakonitost rada udruge

-          nadzire materijalno i financijsko poslovanje udruge,

-          predlaže Predsjedništvu udruge projekte udruge i voditelje projekata udruge,

-          podnosi izvješća Skupštini udruge

-          rukovodi radom Skupštine udruge,

-          brine se o upoznavanju javnosti s radom Skupštine udruge,

-          vodi popis članova u slučaju spriječenosti klaster voditelja ili dok isti još nije imenovan.

Predsjednika bira i razrješava Skupština, na vrijeme od  jedne (1) godine.

Funkcija predsjednika je rotirajuća na način da se na njoj izmjenjuju redom potpredsjednici u maksimalnom  trajanju mandata od jedne (1) godine.

Isti predsjednik može biti ponovno biran tek nakon završene rotacije iz prethodnog stavka.

 

 

Potpredsjednici

Članak 25.

Potpredsjednici:

-          predstavljaju, zastupaju i provode djelatnosti udruge,

-          zastupaju interes članova svoje grupacije te ih prezentiraju Predsjedništvu,

-          odgovaraju za zakonitost rada udruge,

-          nadziru materijalno i financijsko poslovanje udruge,

-          slučaju odsutnosti i spriječenosti Predsjednika, jedan od potpredsjednika saziva sjednice predsjedništva i ujedno vodi sjednice Predsjedništva,

-          zamjenjuje Predsjednika u slučaju spriječenosti ili kada ga za to Predsjednik ovlasti.

 

Udruga ima dva (2) potpredsjednika koje bira i razrješava Skupština, na vrijeme od 4 (četiri) godine, s time da isti može biti ponovno biran.

Predsjednika udruge i članove u tijelima upravljanja Skupština može razriješiti i prije isteka vremena na koje su izabrani ako prekorače svoja ovlaštenja ili ne izvršavaju savjesno povjerene obveze.

Svaki član u tijelima upravljanja može zatražiti svoje razrješenje i prije isteka mandata na koji je izabran, s tim da je dužan obavljati svoju dužnost do donošenja odluke o razrješenju.

 

 

Klaster voditelj

Članak 26.

Klaster voditelj:

-          klaster voditelj je zaposlenik,

-          predstavlja i zastupa udrugu po ovlaštenju Predsjedništva,

-          provodi djelatnosti udruge,

-          odgovoran je za materijalno i financijsko poslovanje udruge i za financijsku dokumentaciju,

-          sastavlja nacrt prijedloga financijskog plana i završnog računa udruge,

-          vodi popis članova,

-          podnosi Predsjedništvu prijedlog unutarnjih akata,

-          priprema kratkoročne i dugoročne planove obveza i djelatnosti udruge,

-          nadzire provođenje projekata udruge i rad voditelja projekata,

-          predlaže opoziv odluke o imenovanju voditelja projekata Predsjedništvu udruge,

-          odgovoran je za ispunjavanje svih preuzetih obveza u zemlji i inozemstvu.

Klaster voditelja predlaže Predsjedništvo, a bira i razrješava Skupština, na vrijeme od 2 (dvije) godine, s tim da se Ugovor o radu obnavlja svake godine i da isti može biti ponovno biran.

Klaster voditelj može biti u radnom odnosu sukladno Zakonu o radu.

 

 

Nadzorni odbor

 

Članak 27.

Nadzorni odbor udruge prati rad udruge i nadzire zakonitost rada i financijsko poslovanje udruge.

Sva su tijela i dužnosnici udruge dužni omogućiti Nadzornom odboru na uvid sve isprave koje se tiču djelatnosti udruge.

            Nadzorni odbor ima 3 člana, koje bira i razrješava Skupština Udruge, a čine ga 3 predstavnika, iz svake grupacije po jedan.

              Redovni članovi imaju i zamjenike, iz svake grupacije po jedan, koje bira i razrješava Skupština Udruge.

Mandat Nadzornog odbora traje 4 godine, s time da mogu biti ponovno birani.

Predsjednika Nadzornog odbora biraju članovi među sobom.

Član Nadzornog odbora istekom mandata može se ponovno imenovati.

Prije isteka mandata, Skupština može opozivati članove Nadzornog odbora

Nadzorni odbor Udruge odlučuje većinom glasova svih članova Nadzornog odbora.

 

 

Stegovni sud

Članak 28.

Stegovni sud rješava predmete na zahtjev Predsjedništva udruge te na  osnovu odluke Predsjedništva za suspenziju , predlaže Skupštini eventualno isključenje člana iz Udruge.

Stegovni sud čine 3 člana, po jedan predstavnik iz svake grupacije.

 

 

V.            FINANCIJE I IMOVINA

Članak 29.

 

Imovinu udruge čine prihodi koje udruga ostvaruje od:

-          članarine,

-          dobrovoljnih priloga,

-          sredstava dobivenih od organizacija i institucija koje podupiru rad i djelovanje udruge,

-          sredstava dobivenih iz državnog proračuna ili proračuna gradova i županija,

-          sredstava dobivenih dopuštenom gospodarskom djelatnošću,

-          ostalih prihoda sukladno zakonu.

            Financijska godina započinje 01. siječnja i završava 31. prosinca tekuće godine.

            Poslovne knjige Udruge voditi će se u skladu sa zakonom, te će biti dostupne kontroli.

            Ako u obavljanju djelatnosti udruga ostvari dobit, ona se mora sukladno Statutu udruge koristiti isključivo za obavljanje i unapređenje djelatnosti udruge, kojima se ostvaruju njeni ciljevi utvrđeni Statutom.

 

Članak 30.

            Klaster voditelj sastavlja nacrt prijedloga proračuna i završnog računa udruge, kojega predlaže Predsjedništvu udruge.

Prijedlog proračuna i završnog računa usvaja Predsjedništvo udruge, a potpisuju ga svi članovi Predsjedništva.

Članak 31.

            Udruga upravlja imovinom u skladu s propisima o materijalnom i financijskom poslovanju neprofitnih organizacija.

 

 

VI.          STATUT I DRUGI OPĆI AKTI

 

Članak 32.

            Statut je temeljni opći akt udruge i svi opći akti moraju biti u skladu s odredbama Statuta.

            Nacrt izmjena i dopuna Statuta utvrđuje Predsjedništvo udruge.

Skupština udruge 2/3 (dvotrećinskom) većinom svih nazočnih glasova odlučuje o izmjenama i dopunama Statuta.

Članak 33.

Tumačenje odredaba Statuta daje Skupština udruge.

Članak 34.

            Svako tijelo udruge donosi Poslovnik o svojem radu, a prijedlog Poslovnika sastavlja klaster voditelj.

 

 

VII.         PRESTANAK UDRUGE

 

Članak 35.

Udruga prestaje odlukom Skupštine ili iz razloga propisanih Zakonom.

            Odluku o prestanku udruge donosi Skupština dvotrećinskom (2/3) većinom nazočnih članova, pod uvjetom da je pisani prijedlog sa obrazloženjem dostavljen svim članovima udruge barem 30 (trideset) dana prije zasjedanja Skupštine.

            U slučaju prestanka udruge, sva financijska sredstva, te sva pokretna i nepokretna imovina udruge postaju, osim ako Skupština ne odluči drugačije, vlasništvo osnivača udruge.

 

 

VIII.        ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 36.

            Ovaj Statut stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se danom upisa u Registar udruga.

 

 

PREDSJEDNIK

_______________________                                   

MARIKULTURA PAG d.o.o.

Ribogojilište Fortica

23250 Pag

Ždrijačka 49, Miškovići

Direktor

Tvrtko Šoštarić

E-mail: marikulturapag@gmail.com

Tel: 091/2010195 –

Obrt IVIĆ

22000 ŠIBENIK
Don krste Stošića 1

Direktor:
Josipa Ivić

Tel 099 701 5099

mail schkure@gmail.com

Obrt TRITON MAR

22000 ŠIBENIK
Trg palih šibenskih boraca 1

Direktor:
Zoran Marenci

Tel 022 215 716
098 336 553

mail zmarenci@yahoo.com

Obrt ORSAN

22000 ŠIBENIK

Direktor:
Stipe Vukičević Devota

Tel 022/214 369
098 336 330

mail stipevukicevicdevota@si.t-com.hr

ISTRIDA

52440 POREČ

Direktor:
Emil Sošić

Tel  098 414 512

mail emil_sosic@net.hr

Siniša Pauk (prof. ribar)

22000 ŠIBENIK
Pulska 18

Siniša Pauk

Tel 022 337 203

mail sinisa.pauk@email.t-com.hr

ANGUL

22000 ŠIBENIK
Put Sv. Mihovila 112, Raslina

Direktor:
Vesna Alviž

Tel 022 486 683

mail angulalviz@hotmail.com

Tomislav Travčić (prof. ribar)

22000 ŠIBENIK
Bana J.Jelačića 6c

TomislavTravčić

Tel 091 720 9041

mail travcic@gmail.com

Valter Štrkalj (prof. ribar)

22000 ŠIBENIK
Katarine Zrinske 2

Valter Štrkalj

Tel 020 340 369
098 870 357

mail valter.strkalj@yahoo.com

Dušan Prelević (prof. ribar)

22000 ŠIBENIK
Put Vida 19

Dušan Prelević

Tel 098 266 288
Fax 022 216 337

mail zlatna.kamenica@email.t-com.hr

PECTEN d.o.o.

21216 Kaštel Novi
Put ponikvica 3

Direktor:
Darko Lovrić

Tel 098 264 753
098 891 941
Fax 021 230 924

mail pecten@mail.inet.hr

UDRUGA STONSKI ŠKOLJKARI

20230 Ston


Mario Radibratović
Antun Pavlović (098 344 773)

Tel 020 754 350
Fax 020 754 350

mail antunpav@net.hr

OSORSKI OTOCI d.o.o.

51554 Nerezine

Osor bb

 

Direktor:
Stjepko Gugić

Tel 091/436-1550

mail osorski.otoci@osorski-otoci.hr

ESSO GRANDE d.o.o.

23284 VELI IŽ

Direktor:
Siniša Kulišić

Tel 023 277 321
Fax 023 277 186

mail sinisa.kulisic@gmail.com

DUMBOKA MAR d.o.o.

SALI IV 2
23281 Sali

Direktor:
Boris Pašeta

Tel: 023 / 377 314
Fax: 023 / 377 105
Mob: 098 / 272 870


mail marina_paseta@yahoo.com

CIPLIĆ d.o.o.

23000 ZADAR
Biskupa Jurja Dobrile 16

Direktor:
Tomislav Miljak

Tel /fax 023/321 243
098/912-0 463
mail tomito.miljak@yahoo.com

SALMO TROTA d.o.o.

51219 ČAVLE
Buzdohanj 171/3

Direktor:
Ante Malenica

Tel/fax 051/796 300
092 299 098

mail a_malenica@yahoo.com

I-RIBA d.o.o.

52210 ROVINJ
Pusta 5

Direktor:
Ivo Šterbić

Tel 052 813 396
Fax 052 813 805

mail: ivo.sterbic1@pu.t-com.hr

KLISMAR d.o.o.

21000 SPLIT
Poljička cesta 27

Direktor:
Ivan Klisović
Ratko Klisović

Tel 021 370 394
Fax 021 370 394

mail iklisovic09@gmail.com

CONVENTO ALBAMARIS d.o.o.

23212 TKON

Direktor:
Josip Zagorac
Ivan Birkić

Tel 023 385 585
Fax 023 385 585

mail adria.octopus@zd.t-com.hr

RIBA MLJET d.o.o.

Babino polje
Zabrežje bb

Direktor:
Alen Krkić    

Tel 020 313 638
Fax 020 313 645

mail ribaalen@gmail.com
web www.ribamljet.com

MARINEX&Co. d.o.o.

21000Split
Stinice 12

Direktor:
Josip Vidović

Tel 021 490 690
Fax 021 490 696

mail j-vidovic@net.hr

AKVAKULTURA d.o.o.

Široka ulica 6

23000 ZADAR

Direktor:
Josip Vodopija

Tel 099 649 1240
Fax 023 778 993

mail vodopija@akvakultura.hr

CROMARIS d.d.

23000 ZADAR

Gaženička cesta 4b

Direktor: Goran Markulin

Tel 023 254 960
Fax 023 250 883

mail info@cromaris.hr

web www. cromaris.hr

 

Sardina d.o.o.

21410 POSTIRA
Vrilo 42

Direktor:
Mislav Bezmalinović

Tel 021 632 964
Fax 021 632 236

mail m.bezmalinovic@sardina.biz
web www.sardina.biz

JADRAN TUNA d.o.o. Sveti Filip i Jakov

23210 BIOGRAD
Vukovarska 86

 

Direktor:

Mišo Mandić


Tel 023 385 355
Fax 023 385 359

mail jadran.tuna@zd.t-com.hr
web www.jadran-tuna.hr

KALI TUNA d.o.o. Kali

23272 KALI
Put Vele luke 70

Direktor:
Miro Mirković
Tel 023 282 800
Fax 023 282 810

mail kali-tuna@kali-tuna.hr
web www.kali-tuna.hr

SARDINA d.o.o.

21410 POSTIRA
Ratac 1

Direktor:
Mislav Bezmalinović

Tel 021 420 590

Fax 021 632 236

mail info@sardina.hr
web www.sardina.hr

FRIŠKINA d.o.o.

21000 Split
Domilijina 8

Direktor:
Dragan Pezelj

Tel 021 396 031
Fax 021 396 031

mail dragan.pezelj@friskina.hr

MORE – LOŠINJ d.o.o.

51550 Mali Lošinj
Dražica 21


Direktor:
Ante Dragoslavić

Tel 051 233 465
Fax051 520 730

mail morelosinj2155@gmail.com

MARTINOVIĆ – FISH d.o.o.

23000 Zadar
Poljanska 4

Direktor:
Željko Martinović

Tel 098 273 805
Fax 023 234 012

mail zeljko.martinovic@zd.htnet.hr

LIMBORA d.o.o.

23212 TKON

MBS 0536598

Direktor:
Branko Rudić

Tel 098 273 285
Fax 023 285 341

mail brudic@inet.hr

SEABASS JUNIOR d.o.o.

21469 SUĆURAJ
MBS 3875458

Direktor:
Vjeran Bjelovučić

Tel 021 773 403
Fax 021 717 780

mail seabass-junior@du.t-com.hr

Obala Ante Trumbića 4
21000 Split, Croatia
Tel. 021 321-169
Fax. 021 346-956
OIB: 35936340956

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Kontaktirajte nas?
6+8=

joomla 2.5.4 Artur Erceg d.o.o. Davor Bačić
2012 © klaster-marikultura.hr
web & VI Davor Bačić @ Artur Erceg